Privacy Policy

Privacybeleid:
Korage Interieur hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot leen@korage.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Korage Interieur, Weg naar Opoeteren 107 B3, 3660 Opglabbeek, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Korage Interieur kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Korage-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Korage-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”:
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy Notification 25-05-2018

Korage BV

 1. Algemene informatie

 In het kader van de nieuwe Europese regelgeving, General Data Protection Regulation (GDPR), worden er ons bepaalde verplichtingen opgelegd vanaf 25 mei 2018 omtrent het omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

 Deze regelgeving heeft voornamelijk tot doel om ondernemingen beter bewust te maken van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast beoogt men een betere bescherming van de persoonsgegevens. Als Korage BVstaan wij achter deze beslissing en verwachten wij dan ook van onze personeelsleden dat zij op een correct manier omgaan met persoonsgegevens.

 Daarom vinden wij het belangrijk om iedereen intern op de hoogte te brengen van de manier waarop er zal worden omgegaan met de persoonsgegevens van onze klanten en contacten. Maar ook hoe er zal worden omgegaan met uw persoonsgegevens in het kader van uw arbeidsovereenkomst met Korage BV

Voor vragen kan u steeds terecht bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die uw vragen confidentieel zal behandelen. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking vindt u terug onder Raf Claessens, zaakvoerder 

 1. Wettelijk kader
  • Algemeen kader

 De GDPR is van toepassing op iedereen die aan verwerking van persoonsgegevens doet. Om dit te kunnen kaderen is het belangrijk dat we de definities van deze begrippen eens bekijken.

 We beginnen bij de definitie van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Bijvoorbeeld: Naam, Adres, Email-adres, rekeningnummers, IP-adres, …

Dagelijks komen wij dus in contact met een verscheidenheid aan persoonsgegevens van onder andere onze klanten en contacten.

De definitie van verwerking is als volgt:

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Bijvoorbeeld: Wanneer u dus een document bewaart of opslaat met de gegevens in van de contactpersonen bij een bedrijf (adresboek, e-mails, offertes, orders,…), dan is dit een verwerking van persoonsgegevens.

We kunnen dus concluderen dat wij binnen Korage BVdagelijks een heel scala aan verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren in het kader van onze activiteiten. Daarom zullen de verplichtingen van de GDPR dus ook van toepassing zijn op onze onderneming. 

 • Rechten van de betrokkene

 In het kader van de GDPR hebben de betrokkene bepaalde rechten omtrent hun persoonsgegevens en de verwerking daar van. Bij het uitoefenen hiervan, zullen zij mogelijk met u contact opnemen of hier vragen overstellen tijdens de dagdagelijkse communicatie. Hieronder vindt u een kort overzicht van de verschillende rechten.

 De rechten van de betrokkene zijn als volgt:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens: opvragen welke gegevens er worden bewaard;
 • Recht op het corrigeren van die gegevens: gegevens laten aanpassen;
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten): gegevens definitief laten verwijderen;
 • Recht op beperking van de verwerking: verwerking laten beperken om bepaalde redenen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: gegevens laten overdragen aan een derde.

 Wanneer u dergelijke vragen krijgt, kan u zich best wenden tot onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hij/zij zal het nodige doen om onze betrokkene verder te helpen met hun vragen. De contactgegevens van de verantwoordelijk voor de verwerking vindt u terug onder Korage/ GDPR/ Verantwoordlijke. 

 • Beveiliging van persoonsgegevens

 In het kader van de GDPR wordt er van ons verwacht dat wij voorzicht omspringen met de persoonsgegevens van onze betrokkene. Daarom dienen de nodige beveiligingsmaatregelen genomen te worden. Dit om een optimale bescherming te bieden van de persoonsgegevens. Daarom is het van essentieel belang dat u op de hoogte blijft van de gangbare procedures binnen Korage BV. In deze Privacy Policy zullen daar dan ook verder op ingaan.

 Bij twijfel of vragen, kan u steeds terecht bij onze verantwoordelijke (Raf Claessens) voor de verwerking of de IT-dienst. 

 1. Omgaan met persoonsgegevens

 Om de betrokkene een optimale bescherming te bieden omtrent de verwerking van zijn persoonsgegevens, moet er voorzichtig worden omgesprongen met de persoonsgegevens. Daarom lijsten we hier wat zaken op waar u rekening dient mee te houden bij de verwerking van persoonsgegevens. 

 • Delen van persoonsgegevens

 Wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld, moet de beveiliging van deze gegevens steeds in het achterhoofd gehouden worden. Het is daarom belangrijk dat er voorzichtig wordt omgesprongen met het delen van persoonsgegevens. 

 • Eigen persoonsgegevens/gegevens van collega’s

 In de eerste plaats pogen wij binnen Korage BV ook uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Ga daarom verstandig om met het verspreiden van uw eigen persoonsgegevens. Probeer in uitwisselingen u zoveel als mogelijk te beperken in welke informatie u prijs geeft.

 In de meeste uitwisselingen zal u uw persoonlijke identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, …) en enkele gegevens omtrent uw functie binnen het bedrijf prijsgeven. Gebruik daarnaast zoveel mogelijk het aan u toegewezen zakelijk emailadres. Gebruik nooit uw persoonlijke gegevens uit uw privésfeer voor uw activiteiten binnen Korage BV.

 Wanneer informatie noodzakelijk is over één van uw collega’s, heb dan ook het nodige respect voor zijn/haar privacy. Communiceer enkel de stikt noodzakelijke informatie en enkel de zakelijke informatie. Het delen van persoonlijke/privé nummers of e-mailadressen van collega’s is uit den bozen, zeker zonder voorafgaande toestemming van je collega. 

 • Persoonsgegevens van derden

 Soms zal het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen van onze contacten/derden (bv. klanten, onderaannemers, … ). Wij zullen onze contacten ook steeds van deze mogelijkheid op de hoogte brengen in onze Privacy Notification.

 Let er op dat in de gebruikte e-mail handtekening steeds de voorziene mini-notificatiemelding is voorzien. Indien u merkt dat deze niet is voorzien, gelieve dan contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking of de IT-dienst.

 Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens van onze contacten te delen met derden, beperkt u zich tot de stikt noodzakelijke informatie. Gebruik bij voorkeur enkel zakelijke contactgegevens van onze contacten. Indien onze contacten slechts een privé contactgegeven hebben opgegeven, kan het nuttig zijn om hen te vragen of het goed is dat deze gegevens worden gedeeld. Het is echter niet stikt noodzakelijk. Doch wensen wij bij Korage BV onze contacten de best mogelijke bescherming van hun persoonsgegevens te bieden. 

 • Persoonsgegevens delen met derde landen/internationale organisaties

 In het kader van onze activiteit is het mogelijk dat u in contact komt met personen gevestigd in een derde land of betrokken bij een internationale organisatie.

 Met personen gevestigd in een derde land wordt in de GDPR-verordening bedoeld landen buiten de EU of EER.

 Met internationale organisaties wordt bedoeld een organisatie en de daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen (vb. NAVO, VN, …).

 Wanneer u persoonsgegevens met dergelijke personen deelt, moet u zich er van bewust zijn dat zij niet moeten voldoen aan de GDPR-regelgeving. Aangezien er een ketenaansprakelijkheid is voorzien, waardoor gelekte date bij dergelijke personen implicaties kan hebben voor onze onderneming, is voorzichtigheid geboden bij dergelijke uitwisselingen.

 Het is dan ook van belang dat de uitgewisselde persoonsgegevens tot een minimum worden beperkt. Indien het om een nieuw contact gaat, gelieve de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte te brengen, zodat deze de nodige waarborgen kan vragen alvorens er persoonsgegevens worden uitgewisseld.

 De contactgegevens van de verantwoordelijk voor de verwerking vindt u terug onder < titel 6 – contactpersoon/Verantwoordelijke voor de verwerking >. 

 • Beveiligen van persoonsgegevens

 In het kader van de GDPR-regelgeving, dienen persoonsgegevens afdoende beveiligd te worden. Dit moet gebeuren door het nemen van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

 Wat de beveiligingsmaatregelen binnen Korage BV betreft, moet er verwezen worden naar het dossier < beveiliging persoonsgegevens > in de bijlage van deze Privacy Policy.

 Van onze werknemers wordt er verwacht dat zij deze maatregelen strikt opvolgen. Indien u vragen heeft omtrent de te nemen maatregelen, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking. 

 • Datalekken

 Datalekken moeten binnen de 72u aan de Gegevensbeschermingsautoriteit worden gemeld. Naar gelang de omvang van het lek zullen wij ook de betrokkene op de hoogte moeten stellen. Daarom is het van essentieel belang om snel te handelen wanneer er een vermoeden is van een datalek. 

Indien u moest vaststellen dat er mogelijk persoonsgegevens onterecht zijn gedeeld, verloren gegaan zijn, virussen of andere malware ons systeem zijn binnengedrongen of op enige andere wijze gegevens zijn gelekt, moet u onmiddellijk de verantwoordelijke voor de verwerking contacteren. Deze zal het nodige doen om het lek te dichten en de noodzakelijke meldingen te doen. 

De contactgegevens van de verantwoordelijk voor de verwerking vindt u terug onder < titel 6 – contactpersoon/Verantwoordelijke voor de verwerking >.

 

 1. Procedure bij aanvraag uitoefening rechten van de betrokkene 

Wanneer U een vraag omtrent één van de rechten van de betrokkene krijgt, zoals beschreven onder titel 2.2, maakt u deze vraag over aan de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze zal het nodige doen om de vraag te beantwoorden. 

De contactgegevens van de verantwoordelijk voor de verwerking vindt u terug onder < titel 6 – contactpersoon/Verantwoordelijke voor de verwerking >. 

 1. GDPR en uw persoonsgegevens binnen het bedrijf 

In het kader van uw activiteit bij Korage BV worden uw persoonsgegevens als werknemer ook door ons verwerkt. De verwerking van uw gegevens vloeit voort uit uw arbeidsovereenkomst. Indien u vragen zou hebben over deze verwerking, kan u zich altijd richten tot onze verantwoordelijke voor de verwerking. 

 • Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat uw bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Korage BV,.
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening of uw arbeidsovereenkomst.
 • Korage BV en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de hoogste zorg met uw persoonsgegevens omgaan. 
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en  Korage BV, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam, Voornaam, Adres,telefoonnummer
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • E-mail adres
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:
  • Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie, diploma, opleidingscertificaten, competentiepas,
 • Gegevens omtrent privé leven:
  • Burgerlijke stand, samenstelling gezin,
 • Fysieke gegevens:
  • Kledingmaten voor arbeidskledij, 
 • Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Korage BV, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Personeelsadministratie
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten 
 • Duur van de verwerking

 Korage BV houdt uw gegevens bij tot op het moment waarop ons in kennis wordt gesteld dat uw relatie met  Korage BV een einde heeft genomen (vb. Ontslag), tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

 • Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het Korage BV (vb. onderaannemers, dienstverleners (vb. verzekeraars), enz.);
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
  • Uw Rechten

In het kader van de GDPR, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit zijn dezelfde rechten als vermeld onder titel 2.2.

 1. Contactpersoon/Verantwoordelijke voor de verwerking 

Voor al uw vragen omtrent GDPR kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Hij/zij is ook de persoon die zich zal bezig houden met de controle van de procedures en het beantwoorden van vragen van de betrokkene omtrent ons privacy beleid. 

De contactgegevens voor onze verantwoordelijke voor de verwerking zijn: 

Naam: Claessens
Voornaam: Raf
Adres: Weg naar Opoeteren 107 bus 3 , B-3660 Oudsbergen
E-mail: raf@korage.be
Tel: 089/36 56 80

 

Privacy Notification 25-05-2018

Korage BV

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Korage BV. Uw persoonsgegevens zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacy Notification vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerkingen:

Naam: Claessens

Voornaam: Raf

Adres: Weg naar Opoeteren 107 bus 3 , B -3660 Oudsbergen

E-mail: raf@korage.be

Tel:089/36 56 80 

U kan ook steeds de gegevensbeschermingsautoriteit contacteren via

< commission@privacycommission.be >

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken.

 • Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met Korage BV
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening;
 • Korage BV en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan. 
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Korage BV kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  • Naam, Voornaam, Adres, telefoonnummer , burgelijke stand
 • Financiële identificatiegegevens:
  • Rekeningnummers
 • Elektronische identificatiegegevens:
  • E-mail adres
 • Beroepsmatige identificatiegegevens:
  • Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie,

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Korage BV (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. Naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

 • Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Korage BV kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten
 • Vermelding op ontwerp en/of uitvoeringsplannen
 • Foto’s in eigen beheer en op website

Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met Korage BV (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

 • Duur van de verwerking

Korage BV bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 1. Doorgifte van uw gegevens aan derden

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van het Korage BV (vb. onderaannemers, dienstverleners, enz.);
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 1. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking raf@korage.be of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be). 

 1. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Naam:

Claessens Raf

Functie:

Zaakvoerder

Adres:

Weg naar Opoeteren 107 bus 3 , B-3660 Oudsbergen

E-mail:

raf@korage.be

Tel:

089/36 56 80

Fax:

089/36 56 89

 

 1. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking (raf@korage.be of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (commission@privacycommission.be). 

 1. Slotbepaling

 Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.

Korage BV
Weg naar Opoeteren 107 bus 3
B – 3660 Oudsbergen
Tel.: 089/36 56 80
info@korage.be
BE 0474.768.478

 

 

Interesse in een project?

Maak een account of meld je aan en selecteer enkele favorieten uit onze projectenlijst. Wij doen de rest.

BEKIJK ALLE PROJECTEN